Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis

Nr.

Vardas, pavardė

Atstovavimas

Pareigos taryboje

1.

Saulius Matelis

Tėvų atstovas

Pirmininkas

2.

Marius Kavaliauskas 

Mokytojų atstovas

Pirmininko pavaduotojas

3.

Daiva Bitvinskienė 

Mokytojų atstovė

Sekretorė

4.

Silva Bartusevičienė

Tėvų atstovė

Narė

5.

Darius Karabinas

Tėvų atstovas

Narys

6.

Neringa Pijoraitienė

Tėvų atstovė

Narė

7.

Ingrida Micevičienė

Tėvų atstovė

Narė

8.

Daiva Naujokaitienė

Mokytojų atstovė

Narė

9.

Vilma Dargevičienė

Mokytojų atstovė

Narė

10.

Angelė Daktarienė

Mokytojų atstovė

Narė

11.

Augustas Banys, IIIg1

Mokinių atstovas

Narys

12.

Eivė Rimkutė, IIIg1

Mokinių atstovė

Narė

13.

Sabina Dulevičiūtė, IIIg3

Mokinių atstovė

Narė

14.

Goda Lukoševičiūtė, IIIg1

Mokinių atstovė

Narė

15.

Saida Misevičiūtė, IIIg1

Mokinių atstovė

Narė

16.

Lina Stulgienė

Bendruomenės atstovas

Narė

17.

Loreta Vaičekauskienė

Bendruomenės atstovė

Narė

Gimnazijos taryba:

 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam gimnazijos veiklos planui, gimnazijos ugdymo planui, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus.
 • Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos struktūros tobulinimo.
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, teikia pasiūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo.
 • Kiekvienais metais įvertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir gimnazijos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl gimnazijos direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 • Teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto Mokytojų metodinių grupių, gimnazistų ir Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Pasirenka gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 • Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!